Makmur Enterprises

Large Dim Sim

Large Dim Sim

30 pieces per 1.5kg pack.

Dim Sims 2kg

40 pieces per 2kg pack.